Opera Touch เพิ่ม Private Mode บน iOS

Opera Touch เว็บเบราเซอร์สำหรับใช้งานบนอุปกรณ์พกพาโดยเฉพาะ ได้อัพเดตเพิ่ม Private Mode บน iOS เพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับผู้ใช้ ไม่ทิ้งประวัติเหลือไว้บนเว็บเบราเซอร์ นอกจากนี้ก็ยังเพิ่มการรองรับ iPad ในเวอร์ชันนี้ด้วย การใช้งานให้ทำการเรียกเมนูสามขุดที่อยู่มุมบนขวาของเบราเซอร์ -> เลือกเมนู Private Mode เพื่อเข้าใช้งาน หรือเลือก Leave Private Mode เพื่อออกจาก private mode