Uber เตรียมเพิ่มกรรมการบอร์ดผู้บริหารจาก 11 คน เป็น 17 คน

เดิมทีที่นั่งกรรมการของ Uber นั้นมีเพียง 11 คนเท่านั้น แต่ตอนนี้ทาง Uber เตรียมที่จะปรับปรุงโครงสร้างกรรมการบอร์ดผู้บริการใหม่ โดยเพิ่มจำนวนผู้บริการรวมทั้งหมดเป็น 17 คน โดยกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นกรรมการอิสระ 3 คน และผู้มีสิทธิโหวตออกเสียงอีก 3 คน ซึ่งจะเป็นกรรมการจากทาง SoftBank ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนใน Uber เป็นเม็ดเงินมากกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับโครงสร้างกรรมการบอร์ดเพื่อเพิ่มที่นั่งให้ SoftBank นั่นเอง